SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA „AD ASTRAM”

PROWADZĄCEGO WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM”

Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. MOŚCICKIEGO 26

ZA ROK OBROTOWY 2016

 

 1. B I L A N S

A K T Y W A                                                                                                     w zł. i gr.

Stan aktywów na:
Wyszczególnienia aktywów początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1 2 3
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
       w tym w budowie 0,00 0,00
    III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
    IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) 0,00 0,00
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 33 143,86 28 116,09
    z tego:
    I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
    II. Należności i roszczenia 0,00 12 370,00
    III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
        1. Środki pieniężne 33 143,86 84 342,32
        2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
         S U M A       B I L A N S O W A 33 143,86 96 712,32

 

P A S Y W A                                                                                                     w zł. i gr.

1 2 3
A. Fundusze własne 33 143,86 96 569,32
    z tego:
    I. Fundusz statutowy 28 116,09 33 143,86
    II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
    III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 0,00
       1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 5 027,77 63 425,46
       2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 143,00
    I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i

pożyczek

0,00 0,00
    II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
       1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
       2. Inne zobowiązania 0,00 143,00
       3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
    III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
        z tego:
       1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
       2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
         S U M A       B I L A N S O W A 33 143,86 96 712,32

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

  Kwota za rok:
Wyszczególnienie Poprzedni obrotowy
1 2 3
A. Przychody z działalności statutowej 729 042,89 798 729,43
    I. Składki brutto określone statutem 216,00 96,00
    II. Inne przychody określone statutem, w tym

dotacje i subwencje

728,826,89 798 633,43
    III. Odpisy z zysku 0,00 0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 721 681,97 734 525,23
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 7 360,92 64 204,20
D. Koszty ogólnoadministracyjne 2 333,15 778,74
    1. amortyzacja 0,00 0,00
    2.zużycie materiałów 463,31 135,80
    3. zużycie energii 0,00 0,00
    4. usługi obce 870,84 642,94
    5. podatki i opłaty 0,00 30,0
    6. wynagrodzenia 750,00 0,00
    7. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
    8. podróże służbowe 0,00 0,00
    9. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00
   10. pozostałe koszty 249,00 0,00
E.Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz.B,D i H) 0,00 0,00
G.Przychody finansowe 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności  (C+D+E-F+G-H) 5 027,77 63 425,46
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
    I. Zyski nadzwyczajne (+) 0,00 0,00
    II. Starty nadzwyczajne (-) 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+/-J) 5 027,77 63 425,46
    I. Niedobór zwiększający koszty następnego

roku obrotowego

0 0
    II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego

roku obrotowego

5 027,77 63 425,46

 III.  INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

 

STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

„AD ASTRAM”

Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. MOŚCICKIEGO 26

ZA ROK OBROTOWY 2016

I.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmiany w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

nie występują w tym roku

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwocie 12 370 zł (dotyczą rozrachunków z kontrahentem,)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwocie 84 342,32 zł (środki pieniężne w kasie 6,31 zł. + środki pieniężne w banku 84 336,01 zł)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwota 143 (wobec Urzędu Skarbowego)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

 1. Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
 2. a) środki trwałe wartość początkowa: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

– zakupów

– aktualizacji

– inne

Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe

RAZEM

z tego:

 

brak

 

 

 

1.      
2.      
3.      

 

 1. b) umorzenia środków trwałych: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

(środków trwałych)

dotychczasowe umorzenie  na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń:

– dotychczasowych

– przejętych z zakupu

– pozostałych

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie Środków trwałych RAZEM

z tego:

 

brak

 

 

 

1.      
2.      
3.      

 

 1. c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

– zakupów

– aktualizacji

– inne

Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne RAZEM

z tego:

 

brak

 

 

 

1.      
2.      
3.      

 

 

 

 1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

dotychczasowe umorzenie  na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń:

 

Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemat. i prawnych

RAZEM

z tego:

 

brak

 

 

 

1.      
2.      
3.      

 

 1. e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

wartość na początek roku obrotowego Zwiększenia

w ciągu roku obrotowego

Zmniejszenia

w ciągu roku

obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego
długoterminowe aktywa finansowe

RAZEM

z tego:

 

brak

 

 

 

1.      
2.      
3.      

 

 1. Wartość gruntów używanych wieczyście:

                                           –

 1. a) na początek roku …………………… zł.

 

 1. b) na koniec roku ………………………. zł.

 

 1. Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:

na początek roku            na koniec roku

 1. a) najmu         ……………..-……………   zł.   …………….-…………… zł.
 2. b) dzierżawy ……………..-……………   zł.   ……………..-………….. zł.
 3. c) innych umów (leasingu)            …………….-…………….   zł.   ……………..-…………. zł.

     RAZEM:

 

 

 1. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli:
 2. a) na początek roku ………-………..zł.
 3. b) na koniec roku ………..-……….zł.

 

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

  Przychody za rok:
WYSZCZEGÓLNIENIE: Poprzedni Obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury
Przychody razem: (z tego): 729 042,89 100 798 729,43 100
1. Przychody działalności statutowej 17 176,00 2,36 61 229,24 7,67
2. Inne przychody statutowe w tym: 711 866,89 97,64 737 500,19 92,33
    a) dotacje 690 457,99 94,70 676 391,19 84,68
3. Pozostałe przychody 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

  Koszty za rok:
WYSZCZEGÓLNIENIE: Poprzedni Obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury
Koszty razem: (z tego): 724 015,12 100 735 303,97 100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań

statutowych – z tego:

721 681,97 99,68 734 525,23 99,89
    a) program: Młody człowiek-duże szanse 23 440 0,00
    b) program: :Aktywna jesień życia 10 000 0,00
    b) program: Uwierz w siebie 15 000 0
    e) program: Aktywni całe życie 24 457 0
    e) program: Bądź cool-bez używek 12 100 0
    f) program: Aktywni razem 26 930
    g) program: Mała inwestycja w siebie 26 000
    h) program: Pora dla Seniora 15 000
    i) dofinansowanie świetlicy środowiskowej, kolonii dla dzieci oraz  pomoc dla dzieci przewlekle chorych 31 223,98 58 134,54
    j) kolonia dla dzieci z DOMU DZIECKA „HANKA” 17 640 22 000
1    k) program: Specjalistyczne usługi opiekuńcze 299 797 443 183
    l) program: Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności 216 023,99 127 277,69
    l) program: Żywność dla mieszkańców Dębicy 25 000 16 000
    l) program: Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu 40 000 0
2. Koszy ogólnoadministracyjne – z tego: 2 333,15 0,32 778,74 0,11
    a) zużycie materiałów 463,31 135,80
    b) usługi obce 870,84 642,94
    c) opłaty 0,00 0
    d) pozostałe koszty 249,00 0
    e) wynagrodzenia 750,00 0
    f) podróże służbowe
3. Pozostałe koszty działalności statutowej
4. Koszty finansowe działalności statutowej
5. Strata nadzwyczajne działalności statutowej

 

Struktura funduszu statutowego z dnia założenia Stowarzyszenia ……………-…………………….zł.

 

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł. i gr.

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
Stan funduszu na początek roku 33 143,86
Zwiększenia funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu

0,00
    1. dodatni wynik finansowy 63 425,46
    2.
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu

    1. ujemny wynik finansowy ,00
    2.
Stan funduszu na koniec roku 96 569,32

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątek Stowarzyszenia

w zł. i gr.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Forma zabezpieczenia Stan na początek roku Stan na koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej

 z tego:

     
1.            
2.      
3.      

Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

w zł. i gr.

 

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Stan na

początek roku

Stan na

koniec roku

Zobowiązania warunkowe ogółem:

z tego

   
1.    
2.    

 

Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………