Rok 2010

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Projekt konkursowy „Lepsze Jutro” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Celem projektu jest aktywna integracja zawodowa i społeczna 74 osób z domów dziecka w wieku od 15 do 19 lat, sprawiającej problemy oraz narażonej na wykluczenie społeczne. Cele szczegółowe projektu to likwidacja poszczególnych barier na które napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną, aktywizację zawodową, wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne ułatwiające rozwiązywanie licznych problemów osobistych, rodzinnych i szkolnych. Projekt realizowany był do czerwca 2011 roku na łączną kwotę: 501 188 zł.