Ad-Astram Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
Ad-Astram w Dębicy

Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w 2004 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131039

2

Działalność Stowarzyszenia ma charakter służby społecznej.
Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie ubóstwa
i wykluczenia społecznego osób nimi zagrożonych.

Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów mających na celu reintegrację społeczną i zawodową następujących grup społeczności lokalnej:
osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
w tym także z niepełnosprawnością umysłową, dotkniętych przemocą w tym przemocą domową, rodzin wielodzietnych, samotne matki, a także dzieci i młodzież
w tym również dzieci autystyczne i ich rodziny.

Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia
w sięganiu po środki pomocowe
to pozyskanie w latach 2007-2014 ponad 1 820 000,00 zł
na realizację programów mających na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom, w trudnej sytuacji życiowej.

Aktualności