Oferta Współpracy

Badania Społeczne

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy oferuje możliwość realizacji szerokiego spektrum badań o charakterze społecznym. Naszą specjalnością są badania dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie problemów społecznych, badania społeczności lokalnych, konsultacje społeczne oraz ewaluacje regionalnych projektów i programów społecznych.

Stowarzyszenie oferuje również badania opinii publicznej realizowane na dużych próbach badawczych. Prowadzimy badania w oparciu o różnorodne metody i narzędzia badawcze, uwzględniające potrzeby i specyfikę zleconej problematyki. Umiejętne zastosowanie zarówno ilościowych, jak i jakościowych technik badawczych pozwala na wszechstronną analizę problemu i tym samym wyciągnięcie pogłębionych wniosków płynących z analizy problemu.

Członkowie Stowarzyszenia posiadają doświadczenie w realizacji ewaluacji i badań społecznych w ramach projektów:

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
  • EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – programów z obszaru: Pomocy Społecznej, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu.

Członkowie Stowarzyszenia to wyspecjalizowana kadra posiadająca wysokie kompetencje i bogatą wiedzę z zakresu organizacji pomocy społecznej, a przede wszystkim odznaczająca się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Badania społeczne umożliwią Państwu lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. Pomagają ją opisywać, a następnie zmieniać, wykorzystując wyniki uzyskane w badaniach.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką ofertowanych przez nas badań, to zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

Szkolenia

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy oferuję wykonanie usługi szkoleniowej:

  1. Doradca zawodowy.
  2. Terapeuta uzależnień.
  3. Psycholog.
  4. Doradca prawny.
  5. Inni specjaliści zatrudnieni wg wskazanych potrzeb.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów w danych dziedzinach.