Rok 2011

Program „Nie dla alkoholu”- Celem programu jest zapobieganie szkodom zdrowotnym i psychospołecznym osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. CELE szczegółowe zadania to: Poprawa sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy. Zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych alkoholizmem. Projekt realizowany jest do końca października 2011 roku, Kwota dofinansowania: 7.400.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astarm” w Dębicy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy ze środków PFRON zrealizowało program „Przełam bariery”. Projekt realizowany był w okresie w okresie od 1.12.2011 do 15.12.2011 roku. Zakładane Cele programu, tj.:

– Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych umożliwiający aktywne uczestnictwo na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez doradztwo zawodowe, trening kontaktów interpersonalnych;

– Uzyskanie przez osoby niepełnosprawne dostępu do specjalistycznego doradztwa i konsultacji;

– Pobudzenie motywacji do aktywności społecznej poprzez spotkanie integracyjne;

– Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i dostarczenia im wiedzy o możliwościach pomocy z różnych instytucji i prawach jakie im przysługują;

zostały osiągnięte

Projekt objął wsparciem grupę 50 osób niepełnosprawnych z terenu dwóch powiatów: dębickiego i ropczycko- sędziszowskiego. Były to osoby, o niepełnosprawności intelektualnej, podopieczni ŚDS w Dębicy i ŚDS w Ropczycach. Dofinansowanie z dotacji realizacji zadania umożliwiło udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poradnictwo specjalistyczne w tym: doradztwo zawodowe, trening oraz poradnictwo socjalno- bytowe dot. możliwości uzyskania pomocy w zakresie poprawy kondycji zdrowotnej i socjalnej było realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które byłoby niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia PFRON.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON mogliśmy zrealizować wyjazd kulturalno- turystyczny do Cyziówki z zaplanowanymi atrakcjami. Poprzez realizacje programu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

– zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej

– poprawa samooceny u wszystkich uczestników

– wzrost motywacji, wiary we własne siły uczestników projektu.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astarm” w Dębicy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od dnia 1.10.2011 do 31.12.2011roku realizował projekt „Zielone światło dla Integracji”. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, podtrzymanie więzi społecznych i komunikację międzyludzką poprzez kontakty seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa. Poprzez realizację programu chcieliśmy zachęcić zarówno osoby niepełnosprawne, seniorów jak i osoby młode do wspólnego spędzenia czasu, poznawanie się, zabawę oraz kultywowanie tradycji. Współpraca międzypokoleniowa seniorów z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi polegała na:

– wspólnym uczestnictwie w warsztatach artystycznych,

– wspólnej wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą,

– konfrontacji dwóch światów i zderzenia dwóch kultur: pokolenie ludzi młodych i seniorów

– stworzeniu nowych międzypokoleniowych przyjaźni: przyszywana babcia –

przyszywany wnuk.

W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia taneczne, wokalne i artystyczno – fotograficzne. W ramach projektu zorganizowane zostało „Jesienne grillowanie”. Spotkanie to zorganizowaliśmy na Jałowcach. Poprzez zorganizowane grillowanie zachęciliśmy zarówno osoby niepełnosprawne, seniorów jak i osoby młode do wspólnego spędzenia czasu, poznawanie się, zabawę oraz kultywowanie tradycji. Podczas udziału w tym spotkaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi miały możliwość integracji z osobami, które ze względu na swój wiek bardzo różnie ich spostrzegają (dzieci, osoby starsze). Wspólna zabawa i obcowanie pozwoliło na przedstawienie sylwetki osoby chorej psychicznie jako osoby, z problemami zdrowotnymi ale nie osoby diametralnie różniącej się od ludzi „zdrowych”. Również dzięki udziałowi w „Jesiennym grillowaniu” osób starszych, którzy mają dużo wolnego czasu i niejednokrotnie czują się zapomniani i niepotrzebni wzmocniliśmy ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astarm” w Dębicy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od dnia 22.11.2011 do 30.11.2011 roku realizowało program „W pracy przeciw przemocy”. Program został dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem głównym projektu było: Podniesienie kwalifikacji pracowników służby zdrowia, kuratorów i policji specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego poprzez zorganizowanie szkoleń na temat przyczyn i skutków jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakładane cele szczegółowe to:

– zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,

– poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat przyczyn i skutków przemocy,

– zapoznanie uczestników projektu z różnymi formami przemocy

W ramach projektu zorganizowane zostało szkolenie, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Adresatami szkolenia były osoby pracujące na terenie dwóch gmin: Gmina Dębica i Gmina Żyraków tj.

-kuratorzy sądowi z Rejonowego Sądu w Dębicy ,

-policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy,

-pracownicy służby zdrowia: pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz Pracownicy Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie.

Uczestnikami szkolenia były zatem osoby, które w swojej pracy zawodowej mają obowiązek podejmować inicjatywy w celu pomocy ofiarom przemocy i udzielania im wszechstronnego wsparcia.

Jednocześnie w/w grupy zawodowe stanowią istotne ogniwo w łańcuchu pomagania ofiarom, gdyż mogą zwiększyć liczbę diagnoz przemocy i zainicjować kolejne etapy procedur interwencyjnych.

Głównymi tematami szkolenia były: przemoc, rodzaje przemocy, przyczyny i skutki przemocy, przejawy przemocy, rodzina dysfunkcyjna, dziecko ofiarą przemocy, alkoholizm, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, budowanie zespołu, ofiara, sprawca, partnerstwo w działaniu przeciwko przemocy.

Poruszane były także podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy:

– Zjawisko przemocy w rodzinie (definicja, perspektywy, rozmiary, diagnozowanie, formy, charakterystyka, źródła, skutki, dynamika, opis, podstawowe pojęcia);

– Sytuacja osoby doznającej przemocy, w tym dziecka (cykle, mechanizmy, syndromy, PTSD, syndrom sztokholmski, wtórna wiktymizacja);

– Osoba opisująca przemoc (źródła, uwarunkowania, czynniki ryzyka, modele wyjaśniające, mechanizmy);

Procedury dotyczące pracy ze sprawcą i ofiarą:

  • Akty prawne

– Prawo, podstawowe przepisy – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

– Procedury interwencyjne: (Niebieska Karta)

– Współpraca z innymi służbami

  • Formy pomocy

– Interwencja i pomoc w kryzysie

– Pomoc psychospołeczna, socjalna, prawna, medyczna osobie dorosłej doznającej przemocy

– Praca z osobami stosującymi przemoc

– Pomoc socjoterapeutyczna, psychologiczna, medyczna wobec dziecka krzywdzonego

Kontakt ze sprawcą o ofiarą – dalsza pomoc:

Dofinansowanie z dotacji realizacji zadania umożliwiło udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci szkoleń kuratorom, policjantom i pracownikom służby zdrowia. Główną barierą utrudniająca dostęp do tego rodzaju wsparcia są wysokie koszty związane ze szkoleniami oraz wynagrodzeniem specjalistów.

Dofinansowanie umożliwiło zlecenie realizacji zadania wyspecjalizowanej kadrze dla zapewnienia wysokiej jakości i podwyższenia standardu realizacji zadania. Szkolenie z zakresu przyczyn, skutków i przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie realizowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Zakładane w Programie rezultaty tj:,

– zwiększenie wiedzy u uczestników programu z zakresu zjawiska przemocy

– podniesienie efektywności wykonywanej pracy (umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych kryzysowych, znajomość przepisów prawa),

Zostały osiągnięte. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu szkoleniu opartemu o przepisy prawne i wymianę doświadczeń uczestników, wszyscy beneficjenci zwiększyli swoją wiedze oraz podnieśli samoświadomość na temat zjawiska jakim jest przemoc.

Wymiana doświadczeń podczas dyskusji niewątpliwie przyczyni się podniesienia efektywności wykonywanej pracy.

W sumie przeszkolonych zostało 68 osób:

24- kuratorów

24- pracowników służby zdrowia

20 – pracowników policji.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astarm” w Dębicy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od dnia 13.04.2011 do 31.12.2011 roku realizował rządowy programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” pn. „Nie dla przemocy”.

Celem głównym projektu było:

-zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów szkół uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych (uczestników programu)

Cele zaplanowane w projekcie zostały osiągnięte i były zrealizowane poprzez grupowe i indywidualne zajęcia prowadzone w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Zajęcia prowadzone były przez terapeutę uzależnień, trenera kontaktów interpersonalnych, kuratora społecznego oraz pedagoga. W ramach programu zajęcia grupowe poprowadził również policjant z Powiatowej Komendy Policji w Dębicy. Uczniowie byli objęci pomocą pracownika socjalnego, który podczas realizacji programu kontaktował się z pedagogami szkolnymi aby monitorować zachowania i obecność uczestników. programu w szkole. Współpracował z rodzicami uczestników programu. W ramach programu zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników świetlic prowadzone przez prawnika i funkcjonariusza policji mające na celu edukacje prawną i zapoznanie z różnymi formami przemocy.

Dzięki naszemu projektowi przyczyniliśmy się do zmniejszenia agresji i przemocy dzieci oraz młodzieży uczęszczających do świetlic, które nowe zachowania przeniosą na teren szkoły. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli okazję nauczyć się dokonywać właściwych wyborów życiowych oraz rozładowywać napięcie w alternatywny sposób. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez specjalistów przyczyniły się do zmniejszenia dokonywania przez uczestników programu czynów przestępczych.

Praca terapeutyczna z uczestnikami programu była oparta o program profilaktyczny, który obejmuje zrozumienie problemu przestępczości, rodzaje agresji, pokazaniu szkodliwego wpływu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Podniesienie świadomości dotyczącej problemu uzależnień. Terapeuta przeprowadził aktywne zajęcia warsztatowe dodatkowo oparte o projekcje filmów instruktażowych.

Praca trenera z uczestnikami programu polegała na pomocy udzielonej w budowaniu pozytywnych i korzystnych relacji społecznych, polepszeniu kontaktów interpersonalnych, poznaniu swoich mocnych i słabych stron. Trener przeprowadzi szereg warsztatów pracując z dziećmi w oparciu o gry edukacyjne.

Praca z pedagogiem polegała na pomocy uczestnikom w zakresie sytuacji, w jakiej się znajdują i zrozumienie schematów swojego postępowania. Pokazania odpowiedniego wzorca naśladowania. Praca nad emocjami. Pedagog służył również pomocą w odrabianiu dziećmi.

Podczas spotkań z kuratorem uczestnicy zapoznali się z pracą kuratora i działalnością sądu, poznali elementy prawa. W ramach spotkań z kuratorem dzieci poznały że instytucje prawne są pomocne i nie trzeba ich się bać.

Podczas spotkań z funkcjonariuszem policji uczestnicy programu zapoznali się z pracą w policji, poznali zasad bezpieczeństwa w szkole, na świetlicy, w domu. Dzieci zapoznały się z przepisami bezpieczeństwa, ubiorem policjanta, miały możliwość poznania jak wygląda wóz policyjny.

Wprowadzenie do programu rodziców uczestników przez pracownika socjalnego spowodowało wzrost zainteresowania dzieckiem i jego problemami.

W ramach programu dzieci i młodzież wykonała kilkadziesiąt prac dotyczących przeciwdziałania

przemocy. Prace te były wykonane ręcznie, z papieru bądź malowane. Poprzez wykonanie prac dzieci pokazały co myślą na temat przemocy i jak ją rozumieją. Każde dziecko w ramach programu otrzymało upominki z logo razem bezpieczniej (długopisy, notesy).

W programie w miesiącu czerwcu każde dziecko otrzymało prezent z okazji dnia dziecka. W ramach programu mogliśmy objąć wsparciem 50 dzieci, uczestników zajęć w świetlicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Dzięki realizacji Programu nagłośniony został problem przemocy także wobec dzieci oraz zostały wskazane ścieżki pomocy, dla tych dzieci, które przemocy doświadczają, żyją w rodzinach gdzie jest przemoc. Na koniec została przeprowadzona ewaluacja programu. Rozdane zostały ankiety wśród dzieci oraz o opinie poproszono specjalistów, którzy brali udział w projekcie. Z przeprowadzonych ankiet 98% uczestników chętnie uczestniczyła w programie Nie! Dla przemocy i zdeklarowała że podobały się jej zajęcia prowadzone przez specjalistów.