Rok 2009

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000

Program „Wigilia” skierowany dla najuboższych mieszkańców Dębicy. Przy wigilijnym stole co roku zasiada razem z członkami Stowarzyszenia 100 osób ubogich, samotnych i opuszczonych. Razem z władzami miasta Dębica, księżmi, pracownikami MOPS oraz z zespołem „Morsy” i młodzieżą z dębickiego Gimnazjum Nr 1 modlono się oraz śpiewano kolędy i pastorałki. Dla tych osób, które z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność czy chorobę nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym, posiłki co roku zostają dowiezione przez wolontariuszy- pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Dębicy, kwota: 5.000.

Program „Stop, bo można inaczej – przeciwdziałanie przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu” realizowany w ramach środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W ramach programu zorganizowano pomoc terapeutyczną dla 20 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Głównym celem zadania było wsparcie oraz pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz współuzależnionym. Łącznie wsparciem objęto 20 osób z terenu miasta Dębica, również klientów MOPS. W ramach pozyskanych środków finansowych zatrudniono terapeutę uzależnień, który prowadził spotkania grupowe oraz pełnił dyżury indywidualne a także zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne wszystkich beneficjentów do kina i teatru w Rzeszowie. Program realizowany był w 2009 roku na który pozyskano środki w wysokości 8 000 zł.