Sprawozdanie za 2016 rok

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

            W 2016 roku Członkowie Stowarzyszenia realizowali następujące Programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  1. „Mała inwestycja w siebie” projekt realizowany był ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 08.2016r. do 31.12.2016r. Uczestnikami projektu było: 40 dzieci i młodzieży z rodzin bezradnych wychowawczo w tym m.in. uczęszczających do placówek wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Celem projektu była pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i pasje uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego, zachęcenie do nauki i poszukiwania w przyszłości odpowiedniego zawodu dla siebie. W ramach projektu zaplanowano: zajęcia z pedagogami, doradcą zawodowym, warsztaty tańca Latino, zajęcia z aerobiku, squash, warsztaty piękna oraz hipoterapię. Całkowita wartość projektu : 26 000 ,00 zł.
  2. „Pora dla seniora” projekt realizowany był również ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 10.2016r. do 31.12.2016r. Uczestnikami projektu było: 30 osób starszych (zarówno kobiet i mężczyzn po 60 r.ż.) uczęszczających do Domu Seniora – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, a także innych osób starszych z terenu powiatu dębickiego. Celem projektu było: wzmocnienie więzi społecznych osób biorących udział w projekcie poprzez zajęcia grupowe, pożyteczne wypełnienie wolnego czasu seniorom, ograniczenie poczucia samotności, kontynuacja i rozbudzenie zainteresowań osób starszych, zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników poprzez udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie. Seniorzy wzięli udział w warsztatach z decoupage, w spotkaniach z fizjoterapeutą, psychologiem oraz zajęciach: biofeedback (metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie, uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach). Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł.
  1. „Aktywni razem” projekt realizowany był ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 07.2016r. do 30.09.2016r. Uczestnikami projektu było: 32 dzieci autystycznych i ich rodziców z terenu powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego. Celem projektu była poprawa funkcjonowania osób z autyzmem poprzez zapewnienie dzieciom i ich rodzicom dostępu do specjalistycznych terapii umożliwiających rozwój emocjonalny, psycho – ruchowy, stymulujący ich funkcje poznawcze. W trakcie realizacji projektu dzieci wzięły udział m.in.: w hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, terapii behawioralnej (stosowana analiza zachowania), zajęciach z logopedą, fizjoterapeutą
    w warsztatach terapeutyczno-plastycznych, warsztatach terapeutyczno-teatralnych oraz biofeedback. Całkowity wartość projektu: 26 930,00 zł.
  2. W okresie od 30 lipca do 12 sierpnia 2016 r. zorganizowano wypoczynek letni dla 20 wychowanków Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Kolonia odbyła się dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dzieci podczas wakacji odpoczywały w miejscowości Stegna nad morzem. Całkowity wartość projektu: 22 000,00 zł.

W styczniu 2016r. członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” po raz szósty włączyli się realizację Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Całkowity dochód z tej imprezy został przekazany na leczenie Tymoteusza Kasprzyka, który po ciężkim oparzeniu chemicznym potrzebował środków na kolejne (w tym także zagraniczne) operacje oraz Aleksandry Cieśli, która zmaga się z niedowładem czterokończynowym i porusza się na wózku inwalidzkim. Zbiórka została przeprowadzona na terenie miasta Dębica – w Domu Sportu przy ul. Sportowej 26. Zbiórka odbyła się w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na rehabilitację i pomoc w leczeniu w/w osób.

W 2016 roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzm z terenu miasta Dębica oraz Sędziszowa Małopolskiego. W Dębicy usługami specjalistycznymi objęto 43 dzieci  natomiast w Sędziszowie Młp. 12 osób. Usługi realizowane były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zatrudnione przez Stowarzyszenie na podstawie umowy zlecenia

W minionym roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucja żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działanie to było realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego w wys. 16 000 zł. Łączna liczba rozdysponowanej pomocy żywnościowej: 19 ton 784 kg o wartości 127 277,69 zł, która trafiła do 1 179 osób.

Podczas dystrybucji żywności realizowane były tzw. działania wspierające. W ramach tych działań zorganizowane zostały dla 93 osób warsztaty kulinarno – dietetyczne (z wykorzystaniem artykułów żywnościowych), warsztaty z zasadami prawidłowego żywienia oraz pogadanka dotycząca czytania etykiet oraz znaczenia oznakowań opakowań.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” udostępniło w minionym roku swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób.

Głównym partnerem Stowarzyszenia we wszystkich jego przedsięwzięciach był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 2 posiedzenia, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebrania z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem, ściśle współpracowało  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.