Sprawozdanie za 2023 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY

ZA ROK 2023.

 

  1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, 39-200 Dębica, ul Mościckiego 26.
  2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 02.07.2002r.: status OPP 18.06.2004r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy KRS 0000131039
  3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 91332 Działalność pozostałych Organizacji Członkowskich.
  4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 691692652
  5. Dane dotyczące członków Zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcja)

– Kinga Chojecka – Krasoń – Przewodniczący Stowarzyszenia

– Stanisława Drobot – Zastępca przewodniczącego

– Agnieszka Gazda- Skarbnik

– Agnieszka Baster- Sekretarz

– Ewa Socha- Członek

 

  1. Określenie celów statutowych organizacji:

– niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym

– kreowanie twórczych postaw wobec życia

– kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych

– podniesienie świadomości kultury ekologicznej

 

  1. Okres trwania działalności organizacji: nieoznaczony
  2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

W minionym roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy w okresie od 17.07.2023 do 30.09.2023 r. realizowany był projekt „Aktywnie – Tolerancyjnie – Innowacyjnie” jako wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2023 roku „Dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego”. W ramach projektu zorganizowane zostały m.in. warsztaty z: gier planszowych, wyjazd integracyjny do kina i parku rozrywki.

 

 

Od 26.08.2023 r. do 04.09.2023 r. Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizowało projekt socjalny „Tornister pełen uśmiechów”. W ramach projektu 10 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodzin z tut. MOPS zostanie doposażonych w nowe plecaki szkole wraz z wyposażeniem.

Stowarzyszenie było patronem inicjatywy „Dajemy Słowo – Bezpieczna Przestrzeń poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla osób potrzebujących: Grupy nieformalnej „Bezpieczne miejsce”.

Inicjatywa oferowała bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Dębickiego. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów, szkoleń oraz indywidualnych sesji doradczych zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

Stowarzyszenie było również patronem kolejnej inicjatywy pt. „Muzyka (u) źródeł” – organizacja wydarzenia tanecznego z warsztatami tańców tradycyjnych przez grupę nieformalną „Zatańcz z Tradycją”.

Inicjatywa była serią warsztatów i wydarzeniem tanecznym, które miały na celu zachowanie i promowanie polskich tradycyjnych tańców, takich jak: polka, oberek, sztajerek i tramla.

Projekt był skierowany zarówno do społeczności lokalnej okolic Dębicy i Latoszyna (w szczególności młodzieży i osób starszych), jak i mieszkańców całego województwa Podkarpackiego. Główne etapy projektu obejmowały organizację warsztatów, podczas których uczestnicy poznawali tradycyjne tańce, oraz organizację wydarzenia tanecznego, które odbyło się w Uzdrowisku Latoszyn Zdrój.

Stowarzyszenie włączyło się również w akcje poczęstunku dla motomikołajów, którzy odwiedzili uczestników zajęć w placówkach wsparcia dziennego „Zgrana Paka” prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Stowarzyszenie zakupiło artykuły spożywcze, z których dzieci z PWD „Zgrana Paka” wraz z wychowawcami przygotowały bożonarodzeniowe pierniczki dla motocyklistów.

Stowarzyszenie udostępniło w minionym roku swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dla 6 osób. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebranie z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

CCF03072024