informacja

W związku z korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach programu Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa?” i przekazaniem danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ AD ASTRAM W DĘBICY z siedzibą MOŚCICKIEGO 26, 39-200 DĘBICA(dalej. ADMINISTRATOR”).

 z Administratorem możną, się kontaktować, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej adres: UL. MOŚCICKIEGO 26, 39-200 DĘBICA lub drogą e-mailową pod adresem: adastram@op.pl

 1. Administratorem wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: adastram@op.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o’ ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie odbywa się w celu korzystania z pomocy żywnościowej oraz udziału w działaniach towarzyszących, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
 4. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym: MRPiPS, KOWR, Federacji Polskich Banków Żywności oraz innym podmiotom, w tym Podkarpackiemu Bankowi Żywności na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od dnia rozliczenia Programu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z programu POPŹ.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.