Cel

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym,
 • Kreowanie twórczych postaw wobec życia,
 • Kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych,
 • Podniesienie świadomości i kultury ekologicznej,
 • Ochrona i promocja zdrowia.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Świadczenie usług ewaluacyjnych,
 • Organizowanie grup wsparcia i superwizji dla osób udzielających pomocy w celu przeciwdziałania „wypaleniu zawodowemu kadry pomocy społecznej”,
 • Otwarcie na aktualne potrzeby środowiska (aktywizacja i samopomoc),
 • Szkolenie osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji lub zmiany kwalifikacji,
 • Popularyzacja postaw abstynenckich i zdrowego stylu życia,
 • Przeciwdziałanie patologiom,
 • Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym ekskluzją społeczną,
 • Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi,
 • Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej,
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
 • Organizowanie imprez integracyjnych,
 • Organizowanie dystrybucji darów rzeczowych, odzieży, żywności oraz wsparcia finansowego dla ogółu społeczności ,
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Pomoc rodzinie i dziecku z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,
 • Realizację programów profilaktyki, edukacji i ochrony zdrowia,
 • Wsparcie dla osób chorych psychicznie w tym osób chorych na autyzm,
 • Wsparcie i aktywizacja osób starszych.