Rok 2008

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Program „Wigilia” skierowany dla najuboższych mieszkańców Dębicy. Przy wigilijnym stole co roku zasiada razem z członkami Stowarzyszenia 100 osób ubogich, samotnych i opuszczonych. Razem z władzami miasta Dębica, księżmi, pracownikami MOPS oraz z zespołem „Morsy” i młodzieżą z dębickiego Gimnazjum Nr 1 modlono się oraz śpiewano kolędy i pastorałki. Dla tych osób, które z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność czy chorobę nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym, posiłki co roku zostają dowiezione przez wolontariuszy- pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Dębicy, kwota: 5.000

Programy „Młodzi Górą” z zakresu tworzenia świetlic socjoterapeutycznych. Programy dotyczyły utworzenia w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Południowa” w Dębicy, świetlicy socjoterapeutycznej, znajdującej się na osiedlu Raczyńskich w Dębicy. W ramach dotacji przeznaczone na świetlicę pomieszczenia zostały wyremontowane i odnowione. Na podłogach położono płytki, pomalowano ściany. Zakupiono także sprzęt komputerowy wraz z oprogramowanie, sprzęt sportowy m.in. hantle, stół do ping-ponga i bilarda oraz materiały biurowe i dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. W ramach Programu zatrudniono także pedagoga oraz informatyka. Program był realizowany od w 2008 i 2009 roku. Na utworzenie i funkcjonowanie świetlicy w ramach programów „Młodzi Górą” pozyskano środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miejskiego w Dębicy w wysokości 54 620 zł. W ramach programu wsparciem objętych zostało 30 dzieci.