Rok 2013

„Aktywny senior II” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 03.06.2013r. do 31.10.2013r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Realizacja tych celów dała wsparcie, pomoc koleżeńską, podniosła samoocenę, spowodowała zmianę dotychczasowego stylu życia, dałą pozytywne myślenie o sobie, dostarczyła przeżyć natury emocjonalnej poprzez m.in. naukę języka angielskiego, warsztaty z dietetykiem i decoupage, kurs komputerowy II stopnia mającego na celu nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, uczestnictwo w spotkaniach z trenerem kontaktów interpersonalnych oraz pracownikiem socjalnym. W ramach projektu 20 osób ukończyło kurs komputerowy, 10 osób ukończyło kurs języka angielskiego, 30 osób ukończyło warsztaty decoupage, 20 osób ukończyło ukończyło warsztaty z dietetykiem.

„Aktywny senior” – aktywizacja osób starszych – projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.06.2013r. do 31.10.2013r. Projekt „Aktywny senior” miał na celu wzmocnienie 30 osób starszych, aby radziły sobie w pokonywaniu codziennych trudności szczególnie w eliminowaniu problemu jakim jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Celem programu było również inicjowanie i wspieranie osób starszych w dążeniu do równowagi życiowej poprzez rozpoznawanie i likwidowanie barier wewnętrzynych i zewnętrznych, utrudniających aktywizację i integrację społeczną. W ramach projektu 30 osób starszych było objętych kontraktami socjalnymi, 30 osób ukończyło warsztaty z trenerem kontaktów interpersonalnych, 30 osób wzięło udział w wyjeździe do kina i teatru. Celem wyjazdów była integracja uczestników. Ponadto zapewnienie uczestnikom projektu aktywności intelektualnej na jaką niekiedy ich nie stać ze względu na ograniczone źródło utrzymania.

„Równe Szanse”– wsparcie środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2013r.

Celem projektu była pomoc środowiskom zagrożonym bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i dydaktycznych dla dzieci z rodzin bezradnych wychowawczo, uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną działającą na osiedlu Matejki i świetlicę środowiskową działającą przy ulicy Kraszewskiego oraz poprzez zorganizowanie terapii dla rodziców tych dzieci oraz zorganizowanie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i roku szkolnego.

Działania zaplanowane w projekcie, tj. między innymi terapia rodzin bezradnych byłaby niemożliwa do zrealizowania bez wsparcia PUW. Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, trenera i terapeutę. W ramach projektu zorganizowano „Dzień Dziecka”. Każdy z uczestników otrzymał prezent zakupiony ze środków własnych Stowarzyszenia.

Ponadto ze środków własnych Stowarzyszenia kadra projektu „Równe Szanse” zorganizowała dla dzieci konkurs plastyczny, pn.: „Moja Rodzina”. Dzieci wykonały prace rysunkowe przedstawiające ich rodziny. Spośród prac wyłoniono 3 zwycięzców nagród głównych. Otrzymali oni prezentym.in. klocki firmy LEGO (ufundowane przez tę firmę) oraz maskotki. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali również zestawy klocków.

Uczestnicy programu wzięli udział w wyjeździe do kina „Helios” do Rzeszowa na bajkę przygodową pt.: „Uniwersytet Potworny”. Bajka wyświetlana była w technologii trójwymiarowej – 3D, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Po seansie dzieci miały zorganizowany poczęstunek w Mc Donald.

Uczestnicy projektu „Równe szanse” wzięli również udział w wyjeździe na ściankę wspinaczkową znajdującą się w Woli Chorzelowskiej k. Mielca. Ten rodzaj aktywności fizycznej bardzo pozytywnie wpłynął na dzieci.

W miesiącu listopadzie dzieci wzięły udział w zajęciach z robotyki. Na zajęciach dzieci i młodzież wykorzystywała przeznaczone specjalnie dla nich, a używane nawet na uczelniach wyższych zestawy LEGO Mindstorms, budowały w grupach poruszające się roboty. Prowadzący zajęcia pomagał im w konstruowaniu robotów i przy okazji wyjaśniał ich działanie, wprowadzając w podstawy techniki i mechaniki. Uczestnicy zajęć mieli zatem okazję poprzez świetną zabawę poznać zasady działania wielu mechanizmów i maszyn.

W ramach projektu wsparciem objęliśmy 27 dzieci z rodzin niepełnych lub wielodzietnych.

„Kocham życie, a nie picie”– projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.09.2013r. do 30.11.2013r. Celem programu było zapobieganie szkodom zdrowotnym i psychospołecznym osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Grupę docelową Programu stanowiło 31 osób uzależnionych i żyjących w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Były tom.in. to osoby bezrobotne, korzystające min. także pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. W miesiącach realizacji Programu odbywały się spotkania z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, podczas których dokonana została diagnoza problemów rodzinnych, lokalowych, zdrowotnych i zatrudnieniowych uczestników programu.

– Doradca zawodowy przeprowadził 40 godzin zajęć indywidualnych mających na celu ustalenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu.

– Pracownik socjalny przeprowadził zajęcia grupowe. Praca socjalna z uczestnikami programu polegała na pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, wspieraniu w działaniach związanych z właściwym prowadzeniem gospodarstwa domowego, informację u przysługujących uprawnieniach, zasadach korzystania z OPS, informacje o powstającym CIS, o możliwościach w nim zatrudnienia.

– Terapeuta uzależnień przeprowadził 20 godzin zajęć indywidualnych oraz 12 godz zajęć grupowych. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od alkoholu, była oparta o program profilaktyczny, który obejmuje zrozumienie uzależnienia zasad terapii, rozpoznanie własnego uzależnienia i bezsilności wobec alkoholu, zmianę dotychczasowej „tożsamości alkoholowej” pacjenta, wspieranie wczesnej abstynencji, wycofywanie się z sytuacji wysokiego ryzyka i budowanie na trzeźwo zdrowego środowiska osobistego.

– Spotkania indywidualne z trenerem kontaktów interpersolanych miały na celu określenie mocnych i słabych stron uczestników programu, poprawę kontaktów interpersonalnych, poprawę relacji osób współuzależnionych i uzależnionych z otoczeniem.

„Więcej wiem” – działam lepiej” projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.08.2013r. do 31.10.2013r. Celem głównym projektu była edukacja rodziców w zakresie nadużywania narkotyków przez dzieci.

W ramach projektu zrekrutowaliśmy 30 osób, była to większa ilość niż zaplanowana w projekcie. Projekt skierowany był rodziców z terenu powiatu dębickiego i nie tylko. Grupą docelową byli w większości rodzice korzystający z pomocy OPS, w których występuje m.in. ubóstwo, bezrobocie, narkomania lub alkoholizm. Program był również dla tych rodziców, którzy już są uwikłani w problem narkotyków oraz dla tych którzy chcą poznać przyczyny narkomanii, dowiedzieć się czegoś więcej nt. samego uzależnienia i możliwości wychodzenia z problemu. W ramach projektu edukowaliśmny rodziców z zakresu narkomanii. Zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące rodzajów narkotyków, po które młodzież sięga najczęściej, poznania ich wyglądu oraz różne nazwy, pod którymi występują. Przedstawione zostały również charakterystyczne objawy zachowania osoby mogące świadczyć o tym, że zażywa ona narkotyki jak również przedstawione zostało w jaki sposób narkotyki wpływają na zdrowie osoby która je zażywa. Ponadto przedstawione zostały artykuły z jakich można zostać ukaranym za posiadanie bądź handlowanie narkotykami.

„ECHO-landia ”– projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.09.2013r. do 30.11.2013r. Celem projektu było usprawnienie i wspieranie funkcjonowania dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin w różnych rolach społecznych i środowiskach by nie czuły się wykluczone społecznie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 26 dzieci autystycznych i ich rodziców, które zamieszkują na terenie minimum dwóch powiatów m.in. dębickiego i ropczycko- sędziszowskiego. W ramach projektu 20 osób wzięło udział w terapii ręki, 20 osób wzięło udział w spotkaniach z trenerem, 20 osób wzięło udział w spotkaniach z logopedą, 25 osób wzięło udział w spotkaniach z dogoterapii, 21 osób wzięło udział w spotkaniu z pracownikiem socjalnym, 21 osób wzięło udział w wyjeździe do Cyziówki, 21 osób wzięło udział w wyjeździe na wspinaczkę, 24 osoby wzięło udział w arteterapii, 23 osoby wzięło udział w hipoterapii, 23 osoby wzięło udział w hydroterapii.

„W pracy przeciw przemocy II” projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.09.2013r. do 31.10.2013r. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników służby zdrowia, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i policji specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego poprzez zorganizowanie konferencji na temat przyczyn i skutków jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu została zorganizowana konferencja dla 150 mieszkańców powiatu dębickiego w tym: pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych z Rejonowego Sądu w Dębicy , policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, pracowników służby zdrowia: pracowników Szpitala w Dębicy oraz Pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie. W ramach konferencji swoje prezentacje przedstawili Pan Jacek Popów na temat sprawców przemocy, Pani Stanisława Dentko na temat doświadczeń i działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pani Agnieszka Krysiak na temat Idei asystentury rodzinnej w praktyce, Pan Wajda na temat danych z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.