Rok 2012

„Aktywny senior” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.06.2012r. do 30.10.2012r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 30 osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych.

Celami szczegółowymi projektu „Aktywny Senior” było:

– wzmocnienie więzi społecznych osób biorących udział w projekcie,

– pożyteczne wypełnienie nagromadzonego wolnego czasu seniorów,

– ograniczenie poczucia samotności,

– zaspokojenie ambicji osób starszych,

– kontynuacja i rozbudzenie zainteresowań osób starszych,

-wzbudzenie poczucie bezpieczeństwa i potrzeby bycia użytecznym – służenia drugiemu człowiekowi,

– poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Realizacja tych potrzeb dała wsparcie, pomoc koleżeńską, podniosła samoocenę, spowodowała zmianę dotychczasowego stylu życia u niektórych osób. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów decoupage, kursu komputerowego mającego na celu nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, kursu pierwszej pomocy, uczestnictwo w spotkaniach z trenerem kontaktów interpersonalnych oraz pracownikiem socjalnym.

Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość być w towarzystwie innych ludzi, miło spędzić czas i rozwijać swój umysł, ucząc się m.in. pracy na komputerze a równocześnie poprawiać logiczne i strategiczne myślenie. Warsztaty decoupage zlikwidowały przynajmniej niektóre bariery utrudniające funkcjonowanie osób starszych takich jak frustracja spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, brak pomysłów na ciekawe spędzanie czasu wolnego, niwelowanie dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń (spędzanie czasu przed telewizorem), problemy z akceptacją starości i postępującymi ograniczeniami funkcjonalnymi, bariery psychologiczne takie jak: niechęć do zmian, wycofanie, bierność, zamknięta postawa oraz bariery komunikacyjne – ograniczenia w komunikowaniu się. Ponadto nauczyły nowych form i technik ozdabiania przedmiotów przy użyciu różnego rodzaju materiałów. Kurs komputerowy sprawił, że uczestnicy potrafią sprawnie posługiwać się komputerem, nabyli umiejętności swobodnego poruszania się po Internecie oraz obsługi poczty elektronicznej. Uczestnicy zaznajomili się z podstawami obsługi komputera, programem WORD, obsługą Internetu, nauczyli się także podstaw obrabiania zdjęć.

Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy. Kurs prowadzony był przez zespół ratowników medycznych z Zakopanego, posiadających wykształcenie medyczne i doświadczenie nabyte w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego. Kurs prowadzony był według najnowszych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Tematyka kursu obejmowała m.in.: regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy, bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, utrata przytomności, epilepsja, porażenie słoneczne, zaburzenia oddychania, Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa, krwawienia i krwotoki, rany, wstrząsy, opatrunki, złamania, zatrucia, wypadki z udziałem pojazdów komunikacyjnych, itp. Podczas szkolenia wykorzystano profesjonalny sprzęt, a teoria poparta była praktyką, co sprawiło, że szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a osoby w nim uczestniczące zdobyły wiedzę, która pozwoli im w najgorszych przypadkach ratować życie. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymał zaświadczenie.

„Aktywny senior” – aktywizacja osób starszych – projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.06.2012r. do 30.09.2012r. Realizowany projekt miał na celu aktywizację fizyczną, artystyczną i intelektualną osób starszych. Miał uświadomić społeczeństwu, że współpraca pomiędzy osobami w różnym wieku jest nie tylko możliwa, ale również pożyteczna. Celem zadania, które zrealizowaliśmy było w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniając ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym poprzez udział ich we wspólnym przedsięwzięciu. Projekt w istotny sposób przyczynił się do zmiany negatywnego widzenia seniorów, nie pozwalał na utrwalenie stereotypów, które łączą się z osobami starszymi. Istotne jest by w trudnej sytuacji ekonomiczno- społecznej dawać szanse seniorom na aktywne włączanie się w nurt życia społecznego.

Cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte poprzez zajęcia brydżowe, warsztaty decoupage, kurs komputerowy, warsztaty fotograficzne, wyjazd dokulturalno – turystyczny do Cyziówki. W ramach projektu 40 osób było objęte wsparciem. 40 osób wzięło udział w decoupage, 36 osób wzięło udział w warsztatach fotograficznych, 40 osób wzięło udział w wyjeździe do Cyziówki.

Podczas warsztatów fotograficznych dębiccy seniorzy nabyli wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego fotografowania oraz korzystania z uroków wykonywania zdjęć na łonie przyrody. Nauczyli się fotografowania aparatem cyfrowym i analogowym. Poznali za co odpowiada obiektyw, a za co reszta aparatu. Zobaczyli czym jest twórcza fotografia, nawet jeśli są to proste zdjęcia pamiątkowe.

„Razem Raźniej”– wsparcie środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.06.2012r. do 31.12.2012r. Celem projektu była pomoc środowiskom zagrożonym bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i dydaktycznych dla dzieci z rodzin bezradnych wychowawczo, uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną działającą na osiedlu Matejki i świetlicę środowiskową działającą przy ulicy Kraszewskiego oraz poprzez zorganizowanie terapii dla rodziców tych dzieci. Dotacja na realizację zadania umożliwiła pomoc rodzinom w przeciwdziałaniu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Działania zaplanowane w projekcie, tj. między innymi terapia rodzin bezradnych byłaby niemożliwa do zrealizowania bez wsparcia PUW.

Dzięki niej rodziny otrzymają wsparcie specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe, posiadają zaplecze merytoryczne w postaci wiedzy i doświadczenia. Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, trenera i terapeutę.

W ramach programu zakupiono artykuły do zajęć kulinarnych, artykuły do prac manualnych oraz artykuły papiernicze do prac plastycznych. Ponadto dokonano zakupu: obręczy gimnastycznej, piłek piankowych, równoważni, szczudeł oraz woreczki gimnastyczne do zajęć ze specjalistami. W ramach projektu zorganizowano „Dzień Dziecka”. Każdy z uczestników otrzymał prezent zakupiony ze środków własnych Stowarzyszenia. Ponadto ze środków własnych Stowarzyszenia kadra projektu „Razem Raźniej” zorganizowała dla dzieci konkurs plastyczny pn.: „Moja Rodzina”. Dzieci wykonały prace rysunkowe przedstawiające ich rodziny. Jury konkursu oceniając prace dzieci brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką. Spośród prac wyłoniono 3 zwycięzców nagród głównych. Laureaci konkursu otrzymali prezenty i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dzieci z programu „Razem Raźniej” wraz z rodzicami dodatkowo wzięły udział w pikniku, który został zorganizowany przez MOPS w Dębicy i Stowarzyszenie Ad Astram podczas którego zaprezentowały swoje prace rysunkowe dotyczące bezpieczeństwa na swoim osiedlu. Każda z prac została nagrodzona drobnym upominkiem ze środków własnych Stowarzyszenia. Głównym celem spotkania było poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń. Podczas pikniku odbywały się m.in. gry i zabawy edukacyjne, quizy, konkursy z udziałem funkcjonariuszy policji. Strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy zaprezentowali swoje umiejętności z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Bardzo dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych uczestników cieszył się ich pokaz symulacji ratowania człowieka z samochodu podczas wypadku.

Uczestnicy programu wzięli udział w wyjeździe do kina „Helios” do Rzeszowa na bajkę przygodową pt.: „Merida waleczna”. Bajka wyświetlana była w technologii trójwymiarowej – 3D, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.

Ponadto w miesiącu grudniu ze środków własnych Stowarzyszenia kadra projektu „Razem Raźniej” zorganizowała dla dzieci konkurs plastyczny pn.: „Razem bezpieczniej”. Dzieci wykonały prace rysunkowe przedstawiające sytuacje bezpieczeństwa. Jury konkursu oceniając prace dzieci brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką. Spośród prac wyłoniono 3 zwycięzców nagród głównych. Laureaci konkursu otrzymali prezenty i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe drobne upominki.

„Chcę być sprawniejszy” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.06.2012r. do 15.11.2012r.

Zakładane Cele:

– Ograniczanie skutków niepełnosprawności osób z powiatu dębickiego o rożnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji zapewnienie im szybkiego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyśpieszenie procesu adaptacyjnego,

– Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i dostarczenia im wiedzy o możliwościach pomocy z różnych instytucji jakie im przysługują.

Cele zostały zrealizowane poprzez:

– Nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji,

– Właściwy dobór i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,

– Nieodpłatne udzielanie porad beneficjentom pomocy o sposobie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu, o możliwościach pomocy z różnych instytucji jakie im przysługują

– Zapewnienie dowozu i zwrotu (transport) sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do/z miejsca zamieszkania osób korzystających z usług Wypożyczalni.

Dotacja na realizację zadania umożliwiła pomoc Stowarzyszeniu w zakupie nowego sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych.

Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jak również skorzystania z bezpłatnej porady osoby prowadzącej wypożyczalnie, dotyczącej wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego oraz informacji gdzie jeszcze osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc i jakie prawa im przysługują. W ramach projektu z w/w sprzętu skorzystało 37 osób niepełnosprawnych – uczestników programu. 56 osób skorzystało z indywidualnych porad.

„Tacy sami” – projekt realizowany ze środków Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w okresie od 01.05.2012r. do 30.09.2012r.

Celem głównym projektu było podjęcie dialogu międzypokoleniowego skierowanego na działania zmierzające do zmiany świadomości społeczeństwa względem dwóch grup wiekowych – dzieci i młodzieży oraz seniorów. Poprzez realizację programu chcieliśmy zachęcić zarówno seniorów jak i osoby młode do wspólnego spędzenia czasu, poznawanie się, zabawę oraz kultywowanie tradycji.

Przeprowadzone działania polegały na:

– objęciu wsparciem 30 osób z dębickich świetlic oraz Domu Seniora

– wspólnym uczestnictwie w treningach zadaniowych

– wspólnym uczestnictwie w imprezie integracyjnej

– wspólnym uczestnictwie w plenerowych warsztatach artystycznych

– wspólnym uczestnictwie w imprezie rekreacyjnej

– w podejmowaniu dialogu międzypokoleniowego

– zagospodarowaniu czasu wolnego

Osiągnięte efekty wypracowały u uczestników programu : wzajemne zaufanie, kultywowanie spotkań międzypokoleniowych, tolerancję międzypokoleniową, integrację grup, pokonanie barier wiekowych, podwyższenie własnej wartości, aktywne spędzenie wolnego czasu. Płynące korzyści dla społeczności w istotny sposób przyczyniły się do podjętego dialogu międzypokoleniowego, zagospodarowania czasu wolnego, wykształtowały wzajemną tolerancję, szacunek i akceptację, wzajemną wymianę egzystencjonalnych i transcendentalnych wartości, wyłoniły ukryte talenty ,dzieci i młodzież dostrzegły w seniorach źródło wiedzy i doświadczenia tym samym wzmocniło to pozycję osób starszych, podniesiona została samoocena obu grup, zmieniono stereotypowe myślenie o starości a tym samym rozwiązało to lokalne problemy. Uczestnicy programu nabyli nowe umiejętności, zdobyli wiedzę oraz poszerzyli zainteresowania.

Byli uczestnikami konfrontacji dwóch światów i zderzeń dwóch kultur – młodzież nauczyła się większego szacunku dla osób w podeszłym wieku, poznała ich zwyczaje i potrzeby, poznali nowe formy i metody edukacji, nawiązały się nowe przyjaźnie i więzi międzypokoleniowe. Dowartościowani zostali seniorzy.