Rok 2014

„Aktywny senior III” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 30.06.2014r. do 31.10.2014r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji, a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Realizacja tych celów dała wsparcie, pomoc koleżeńską, podniosła samoocenę, spowodowała zmianę dotychczasowego stylu życia, dała pozytywne myślenie o sobie, dostarczyła przeżyć natury emocjonalnej poprzez m.in. warsztaty decoupage, uczestnictwo w spotkaniach z trenerem kontaktów interpersonalnych i pracownikiem socjalnym, a także nording walking, aqua aerobic, wyjazd integracyjny do teatru oraz Łańcuta, kurs komputerowy, kurs wizażu oraz warsztaty fotograficzne. W projekcie udział wzięło 32 osoby starsze uczęszczające do Domu Seniora, ale również osoby starsze z terenu powiatu dębickiego.

„Aktywny Klub Seniora” – projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.06.2014r. do 31.10.2014r. Projekt ten miał na celu wzmocnienie osób starszych, aby radziły sobie w pokonywaniu codziennych trudności szczególnie w eliminowaniu problemu jakim jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Celem programu było również inicjowanie i wspieranie osób starszych w dążeniu do równowagi życiowej poprzez rozpoznawanie i likwidowanie barier wewnętrznych i zewnętrznych, utrudniających aktywizację i integrację społeczną. W ramach projektu 32 osoby starsze po 60 roku życia były objęte kontraktami socjalnymi, ukończyły warsztaty z trenerem kontaktów interpersonalnych, wzięły udział w warsztatach florystycznych, zostało wydanych 10 zaświadczeń o ukończeniu kursu komputerowego. Ponadto w ramach projektu odbył się 1 wyjazd integracyjny do teatru.

„Równamy Szanse” – wsparcie środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 16.06.2014r. do 31.12.2014r.

Celem projektu była pomoc środowiskom zagrożonym bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i dydaktycznych dla dzieci z rodzin bezradnych wychowawczo (niepełnych lub wielodzietnych), uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną działającą na osiedlu Matejki i świetlice środowiskowe działające przy ulicy Kraszewskiego i Sienkiewicza oraz poprzez zorganizowanie terapii dla rodziców tych dzieci oraz zorganizowanie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i roku szkolnego.

Działania zaplanowane w projekcie, to między innymi: warsztaty fotograficzne, pokaz ceramiki, wyjazd do kina oraz fabryki szkła – baniek w Rzeszowie. Dzięki dotacji uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, trenera i terapeutę.

W ramach projektu wsparciem objęliśmy 49 dzieci i młodzieży z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz 10 rodziców.

Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym” projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.08.2014r. do 31.10.2014r. Celem głównym projektu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nadużywania narkotyków. Przedstawione zostały również informacje w jaki sposób narkotyki wpływają na zdrowie osoby która je zażywa. W ramach projektu zaplanowano: zajęcia z trenerem kontaktów interpersonalnych, zajęcia grupowe z trenerem uzależnień i policjantem, dyżury indywidualne z terapeutą uzależnień, a także wsparcie pedagoga. Zaplanowany został również wspólny wyjazd do kina do Rzeszowa., którego celem było aktywne spędzenie wolnego czasu, zbudowanie większej i głębszej więzi rówieśniczej, spędzanie czasu bez sięgania po używki.

Na zakończenie projektu kadra realizująca projekt ogłosiła konkurs plastyczny dotyczący narkotyków dla uczestników. W ramach konkursu dzieci wykonały prace rysunkowe i zostały nagrodzone upominkami, które zagwarantowała kadra projektu w ramach środków własnych Stowarzyszenia.

„Aktywność kluczem do sukcesu”- projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.08.2014r. do 30.09.2014r.

Celem projektu było usprawnienie i wspieranie funkcjonowania dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin w różnych rolach społecznych i środowiskach by nie czuły się wykluczone społecznie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 28 dzieci autystycznych i 26 rodziców z 4 powiatów: dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego, mieleckiego oraz rzeszowskiego.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd turystyczno – kulturalny do Woli Chorzelowskiej połączony z elementami edukacji, terapii i integracji dzieci autystycznych i ich rodziców. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w: zajęciach wspinaczkowych, zajęciach manualnych, teatralnych a także w zajęciach na basenie (hydroterapii). W ramach tego całodniowego pobytu zaplanowany był catering dla wszystkich uczestników, animacje dla dzieci z podziałem na grupy, zabawa przy grillu/ognisku, konkursy z nagrodami. Pomoc w opiece nad dziećmi udzielili wolontariusze – terapeuci na co dzień pracujący z dziećmi. Wyjazd turystyczno – kulturalny miał na celu integracje rodziców i dzieci borykających się z tym samym problemem, zachęcenie rodziców i dzieci do wyjścia z domu, umożliwienie w/w grupie uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym.