Rok 2007

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Program „Wigilia” skierowany dla najuboższych mieszkańców Dębicy. Przy wigilijnym stole co roku zasiada razem z członkami Stowarzyszenia 100 osób ubogich, samotnych i opuszczonych. Razem z władzami miasta Dębica, księżmi, pracownikami MOPS oraz z zespołem „Morsy” i młodzieżą z dębickiego Gimnazjum Nr 1 modlono się oraz śpiewano kolędy i pastorałki. Dla tych osób, które z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność czy chorobę nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym, posiłki co roku zostają dowiezione przez wolontariuszy- pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Dębicy, kwota: 5.000.

Program zatytułowany: „Umiem pomóc, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą trudną.” Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeszkolenie 50 osób z województwa podkarpackiego pracujących z trudną młodzieżą. W trakcie specjalistycznych szkoleń beneficjenci mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i informacji a także wymiany doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy. Program realizowany był w 2007roku na który pozyskano środki w wysokości 72 521,92 zł.

Programy „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”, skierowane do bezdomnych mężczyzn. Beneficjentami programów było 14 panów, mieszkańców domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy. Dla nich trzy razy w tygodniu organizowane były zajęcia grupowe, które prowadził psycholog na zmianę z doradcą zawodowym. Pomocą i wsparciem służyli także pracownicy socjalni oraz konsultant prawny. Celem programów była poprawa samooceny uczestników projektu, odbudowanie poczucia własnej wartości, nauka funkcjonowania w grupie, nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalowych, meldunkowych, rodzinnych i tych związanych z uzależnieniami. Realizując programy i jego założenia zorganizowane zostały dwa wyjazdy integracyjne do kina i do teatru w Rzeszowie. Dodatkowym celem, który udało się zrealizować było przeszkolenie zawodowe dla pięciu uczestników . Dwóch panów podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu operator wózka widłowego a trzech kursu spawania. Programy realizowane były w 2007, 2009 i 2010 roku na które pozyskano środki w wysokości 81 500 zł.

Program „Pracą przeciw przemocy”, miał na celu reintegrację społeczną i zawodową grupy 20 więźniów z Zakładu Karnego z Dębicy, zameldowanych na terenie miasta i gminy Dębica. Reintegracja odbywała się poprzez indywidualne i grupowe działania terapeutyczne oraz szkolenia zawodowe. Zajęcia w Zakładzie Karnym prowadzone były przez doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego. Pracownik socjalny oraz pedagog w ramach realizacji programu, pracowali także z rodzinami osób osadzonych. Program „Pracą przeciw przemocy” realizowany był w partnerstwie z Zakładem Karnym w Dębicy. Na jego realizację pozyskano środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program realizowany był w 2007 roku na który pozyskano środki w wysokości 7000 zł.

Program zatytułowany: „Umiem pomóc, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą trudną.” Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeszkolenie 50 osób z województwa podkarpackiego pracujących z trudną młodzieżą. W trakcie specjalistycznych szkoleń beneficjenci mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i informacji a także wymiany doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy. Program realizowany był w 2007roku na który pozyskano środki w wysokości 72 521,92 zł.

Stowarzyszenie „Ad Astram” składając wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Moja świetlica, moje miejsce” pozyskało środki na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, znajdującej się na Os. Matejki w Dębicy. Zakupiono sprzęt specjalistyczny, filmy instruktażowe, edukacyjne oraz gry dla dzieci i młodzieży. Program realizowany był w 2007roku na który pozyskano środki w wysokości 7 200 zł.