O nas

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w 2004 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131039.

Działalność Stowarzyszenia ma charakter służby społecznej. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego osób nimi zagrożonych.

Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów mających na celu reintegrację społeczną i zawodową następujących grup społeczności lokalnej: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, w tym także z niepełnosprawnością umysłową, dotkniętych przemocą w tym przemocą domową, rodzin wielodzietnych, samotne matki, a także dzieci i młodzież w tym również dzieci autystyczne i ich rodziny.

Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia w sięganiu po środki pomocowe to pozyskanie w latach 2007-2014 ponad 1 820 000,00 zł na realizację programów mających na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom, w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje również szerokie spektrum badań i analiz społecznych. Nasze działania skupiają się wokół pól problemowych:

  • Społeczności lokalne
  • Nauka i edukacja
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Rozwój przedsiębiorczości.

Podejmowane przez nas działania o charakterze badawczym i analitycznym, służą zwiększaniu świadomości istniejących problemów społecznych, diagnozie pozytywnych i negatywnych tendencji rozwojowych oraz możliwości podejmowania działań zaradczych przez instytucje realizujące zadania na rzecz społeczności.