20 lat AD ASTRAM

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy w dniu 28 września 2022 r. na walnym zebraniu członków zarządu świętowało 20 lat funkcjonowania.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram swoją działalność rozpoczęło  w 2002 roku.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w 2004 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000131039.

Działalność Stowarzyszenia ma charakter służby społecznej. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego osób nimi zagrożonych.

Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów mających na celu reintegrację społeczną  i zawodową następujących grup społeczności lokalnej: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, w tym także z niepełnosprawnością umysłową, dotkniętych przemocą w tym przemocą domową, rodzin wielodzietnych, samotne matki, a także dzieci i młodzież w tym również dzieci autystyczne i ich rodziny.

Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia w sięganiu po środki pomocowe to pozyskanie w latach 2007-2022 ponad 7 000 000,00 zł na realizację programów mających na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom, w trudnej sytuacji życiowej.