INFORMACJA

Gmina Miasta Dębica przystąpiła do realizacji projektów „Cyfrowe Kluby Seniora”

finansowanych ze środków Ministra Cyfryzacji.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach konkursu na doposażenie stanowisk

służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, nowe komputery i tablety trafiły

do uczestników korzystających z zajęć w Dziennym Domu Senior+ ul. Mościckiego, oraz w

Domu Dziennego Pobytu pn. „Dom Seniora” przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy Wysokość

dofinansowania to prawie 40 000 zł.

Za uzyskane środki zakupiono 10  laptopów i 12 tabletów, z których seniorzy będą korzystać

podczas pobytu w placówkach. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wolontariuszy

posiadających odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie i zrealizowane będą w taki

sposób, aby każdy uczestnik mógł w swoim tempie poszerzać  i nabywać nową wiedzę z

zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu. Pod okiem fachowców uczestnicy

nauczą się, jak bezpiecznie korzystać z internetowej poczty, zakupów czy zdalnego dostępu

do usług urzędów i instytucji.

W związku z tym, że wśród uczestników Ośrodków Wsparcia widoczne jest duże

zapotrzebowanie na pomoc w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych osób starszych,

wyposażanie naszych placówek senioralnych w sprzęt komputerowy pozwoli na

przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego tej właśnie grupy społecznej, a w

szerszym zakresie wpłynie na poprawę jakości ich życia oraz przyczyni się do zwiększenia

aktywności w społeczeństwie lokalnym.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, który prowadzi

Ośrodki Wsparcia SENIOR+ w Dębicy.

Projekty: „Cyfrowy Senior w Dziennym Domu Senior + w Dębicy ul. Mościckiego”, oraz

„Cyfrowy Senior w Dziennym Domu Senior + w Dębicy ul. Rzeszowska” finansowane są ze

środków Ministra Cyfryzacji.