SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY

ZA ROK 2019

  1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, 39-200 Dębica, ul Mościckiego 26.
  2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 02.07.2002r.: status OPP 18.06.2004r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy KRS 0000131039
  3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 91332 Działalność pozostałych Organizacji Członkowskich.
  4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 691692652
  5. Dane dotyczące członków Zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcja):

– Kinga Chojecka – Krasoń – Przewodniczący Stowarzyszenia

– Stanisława Drobot – Zastępca przewodniczącego

– Agnieszka Gazda- Skarbnik

– Agnieszka Baster- Sekretarz

– Ewa Socha- Członek

  1. Określenie celów statutowych organizacji:

– niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym

– kreowanie twórczych postaw wobec życia

– kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych

– podniesienie świadomości kultury ekologicznej

  1. Okres trwania działalności organizacji: nieoznaczony
  2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

W minionym roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dębica, Sędziszowa Małopolskiego oraz gminy Pilzno. Usługami specjalistycznymi objęto łącznie 87 osób.

Usługi realizowane były przez terapeutów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W minionym roku dokonano zakupu materiałów edukacyjnych oraz papierniczych potrzebnych terapeutą do realizacji usług.

W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucja żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działanie to było realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego. Łączna liczba rozdysponowanej pomocy żywnościowej trafiła do około 2 340 osób, dla których wydano około 19 t. 019 kg żywności.

Stowarzyszenie zorganizowało, tzw. Działania wspierające pt.: „Dieta 2000 Kcal” w ramach, których rozdano 19 uczestnikom Placówki Wsparcia Dziennego w MOPS Dębicy przepisy obejmujące dzienne posiłki. 5 kwietnia 2019 r. rozdano 100 ulotek mieszkańcom Dębicy dotyczących Walki z cukrzycą. Podkarpacki Bank Żywności wraz ze Stowarzyszeniem w 2019 r. zorganizował w: styczniu 2019 r. warsztaty kulinarne,  lutym 2019 r. warsztaty dietetyczne,  marcu 2019 r. odbyły się warsztaty ekonomiczne pt. „Planowanie domowego budżetu”. Działania te kierowane były do wszystkich osób korzystających z pomocy żywnościowej w mieście Dębica, jednakże wzięło w nich udział tylko 24 osoby.

W okresie od maja do grudnia 2019 roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Pro Alia w Ropczycach realizowało projekt pt.: „Być jak inni” Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020 oraz kolejny projekt „Nie jesteś sam” jako Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023” Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projektach tych objęto wsparciem łącznie 60 osób, tj. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodziców bądź opiekunów. Osoby te wzięły udział w różnego rodzaju zajęciach, takich jak: Muzykoterapia, Dogoterapia, Neurointegracja odruchów, Terapia behawioralna, Integracja sensoryczna, Logopedia, Gimnastyka korekcyjna, Refleksologia oraz indywidualne spotkania z psychologiem dla rodziców.

W minionym roku Stowarzyszenie udostępniło swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebranie z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem.