Informacja

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 3 i 4 marca 2017 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

dnia 3 marca 2017 r. w godz. 900 do 1700;
dnia 4 marca 2017 r. w godz. 900– 1200.

 Na jedną osobę będą przypadały dwie paczki.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

 Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i wybierały żywność, korzystają na starych zasadach.

 Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i nie zgłosiły się po żywność, zobowiązane są wybrać nowe skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.

 Osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy pomocy i osiągają dochody jak wyżej, zobowiązane są wybrać skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.